Regulamin

Regulamin strony internetowej www.ekotrendy.org z dnia: 1 kwietnia 2019 roku

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania ze Strony internetowej www.ekotrendy.org
 2. Klient/Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Strony.
 3. Strona internetowa (Strona) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.ekotrendy.org za pośrednictwem którego Klient może dokonać rejestracji w celu zakupu Biletu wstępu na III. Międzynarodowe Forum Energetyka, Transport i Środowisko.
 4. Usługodawca – Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenie Europa Nasz Dom z siedzibą w Tarnowie, ul. Przemysłowa 27 33-100 Tarnów, zarejestrowana w Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000038263, NIP: 8732801502
 5. Bilet – rozumie się przez to bilet wstępu na III. Międzynarodowe Forum Energetyka, Transport i Środowisko.
 6. Usługa – rzecz oferowana do sprzedaży na Stronie internetowej w postaci Biletu.
 7. Polityka Prywatności – dokument z dnia 1 kwietnia 2019 roku stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu określający zasady prywatności oraz ochronę danych osobowych Użytkowników.
 8. Pliki Cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Są one przeznaczone do korzystania ze Stron internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznawanie Użytkownika, dzięki czemu wyświetlana Strona będzie odpowiednio dostosowana do jego indywidualnych preferencji. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę Strony internetowej, oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący identyfikacji przeglądarki, dzięki której następuje połączenie ze Stroną internetową.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej dostępnej pod adresem: www.ekotrendy.org
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady dokonywania elektronicznej rejestracji w celu zakupu Biletu w ramach Strony.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Informacje o Usługach znajdujących się w ofercie na Stronie internetowej stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§3 Zasady rejestracji na Stronie internetowej

 1. Do dokonania rejestracji na Stronie niezbędne jest:
  1. zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz zaakceptowaniem ich treści,
  2. wyboru rodzaju Biletu oferowanego na Stronie,
  3. podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe,
  4. naciśnięcie przycisku „Zarejestruj”.
 2. Po dokonaniu poprawnie rejestracji, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zakupu Biletu w tym:
  1. rodzaj Biletu,
  2. numer rachunku bankowego na jaki Klient musi uiścić opłatę,
  3. informacje dotyczących odbioru identyfikatora uprawniającego do wejścia na wydarzenie, oraz
  4. informacje dotyczące całego wydarzenia.

§6 Metody Płatności

 1. Klient uiszcza płatność za Bilet przelewem na numer konta bankowego wskazanego w wiadomości e-mail otrzymanej po poprawnej rejestracji.
 2. W przypadku niedokonania opłaty w ciągu 7 (siedmiu) dni, rejestracja zastanie anulowana automatycznie.

§7 Reklamacje

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: biuro@europa.org.pl
 2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania i poinformowania Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres podczas rejestracji.
 3. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie internetowym na zasadach wskazanych poniżej.
 2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakupu Biletu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia ze wskazaniem numeru Biletu oraz daty jego zakupu do Usługodawcy przed jego upływem w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@europa.org.pl lub na piśmie na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Po otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w zachowanym terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie przesłać Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres podczas rejestracji potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w formie wybranej przez Klienta. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Zaleca się dołączenie do oświadczenia o odstąpieni od Umowy sprzedaży dowodu zakupu (potwierdzenie opłaty lub faktura VAT).
 5. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży Usługodawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Zwrot kosztów następuje przy użyciu numeru rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet, chyba że Klient wskaże inny numer w treści oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 7. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenie się do wyspecjalizowanych instytucji (np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej). Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem stanowi załącznik do Regulaminu.

§9 Warunki techniczne korzystania z usługi

 1. W celu poprawnego korzystania ze Strony internetowej Klient powinien posiadać: połączenie z siecią Internet, urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet (komputer, tablet etc.), podstawowy system operacyjny oraz przeglądarkę (np. Firefox, Internet Explorer) umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz obsługującą język oprogramowania JavaScript, z włączoną opcją akceptowania plików cookies, aktywne konto poczty elektronicznej, oprogramowanie Adobe Acrobat Reader umożliwiające odczytywanie plików pdf.
 2. Usługodawca informuje, iż korzystanie ze Strony może się wiązać z narażeniem na wprowadzenie do komputera wirusów komputerowych, tzw. koni trojańskich oraz spamu. W celu zapobieżenia takiemu niebezpieczeństwu zaleca ostrożne podejście do programów pochodzących z nieznanych źródeł, poczty elektronicznej otrzymanej od nieznanego nadawcy oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania chroniącego komputer przed wirusami i końmi trojańskimi.

§10 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Strony jest Usługodawca.
 2. Szczegółowe informacje na temat celu zbierania danych osobowych, ich rodzaju, sposobu zbierania, przechowywania, modyfikowania i wykorzystywania oraz prawa i obowiązki z w/w danymi reguluje Polityka Prywatności do niniejszego Regulaminu.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 roku
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów takich jak zmiany działalności w postaci zmian jej profilu, wprowadzeniu nowych usług lub udogodnień, zmiany w zakresie danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Usługodawcy inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Strony internetowej, zmiany w przepisach prawnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na stronie głównej Strony internetowej zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Strony internetowej przez okres co najmniej 7 (siedmiu) kolejnych dni kalendarzowych . Wszelkie zmiany Regulaminu wejdą w życie nie wcześniej niż po upływie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie.
 3. Usługodawca poinformuje zarejestrowanych Użytkowników o zmianie treści Regulaminu poprzez przesłanie informacji o zmianie wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres wskazany w procesie rejestracji.
 4. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klienta wynikających z zakupu przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili dokonania zakupu przez Klienta).
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie Strony internetowej.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności: postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019, poz. 134 z późn. zm.).
 7. Spory związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Strony internetowe rozstrzygać będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej.